Pravidla pro přijímání dětí do MŠ

Formuláře ke stažení

Pravidla pro přijímání dětí do Mateřské školy Bučovice na školní rok 2017/2018

 • Ředitelka MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu zápisu do mateřské školy pro následující školní rok v období od 2.května do 16.května. Konkrétní termín zápisu bude zveřejněn způsobem v místě obvyklém ( webové stránky MŠ, zřizovatele, vývěsky v MŠ, Bučovické noviny, v kabelové televizi).
 • K zápisu přinesou zákonní zástupci dítěte vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do Mateřské školy Bučovice. Tiskopisy jsou k dispozici od počátku března na stránkách školy online a v písemné formě na všech pracovištích Mateřské školy Bučovice.
 • Přijímání dětí do mateřské školy je plně v kompetenci ředitelky školy, řídí se zákonem č. 561/2004 Sb.,školský zákon a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.
 • Proti rozhodnutí je možné podat odvolání do 15 dnů od zveřejnění. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky mateřské školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.
 • Možnost přijetí dětí je závislé na počtu volných míst v MŠ, kapacita školy nesmí být překročena.
 • Správnímu řízení s možností odvolání podléhá přijetí či nepřijetí dítěte do Mateřské školy Bučovice. O zařazení dětí na jednotlivá pracoviště rozhoduje ředitelka školy.
 • Do mateřské školy mohou být přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, které mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci(§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.).
 • Podmínkou pro podání žádosti o přijetí dítěte do Mateřské školy Bučovice je bezdlužnost zákonných zástupců dítěte vůči Mateřské škole Bučovice.
 • S účinností od 1.9.2017 je zákonem stanoveno povinné předškolní vzdělávání, a to od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhlo 5 let věku.
 • K předškolnímu vzdělávání budou dle novely zákona č.561/2004 Sb., v planém znění,  přednostně přijímány děti, které k datu 31.8. 2017 dovršily věk čtyř let.
 • Dále budou přijímány děti, které do 31.8.2017 dovrší věk tří let.
 • V případě volné kapacity mohou být přijaty i děti mladší, které dosáhnou k 31.8. 2017 dvou let věku.
 • Všechny děti musí být před přijetím do mateřské školy zcela hygienicky samostatné.
 • Nástup všech nově přijatých dětí bude k 1.9. 2017 a od tohoto data budou platit zákonní zástupci úplatu dle vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.
 • Zákonný zástupce dítěte s cizím státním občanstvím doloží doklad o povolení pobytu na území ČR.
 • Seznam nově přijatých dětí zveřejní, pod přiděleným registračním číslem, ředitelka školy na místě veřejně přístupném, v Mateřské škole Bučovice, Sovětská 931, po dobu 15 dní. 
 • Děti se speciálními vzdělávacími potřebami budou přijímány do MŠ za podmínek stanovených vyhláškou č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.
 • Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud bude volná kapacita v MŠ.

Kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy Bučovice na školní rok 2017/2018

V případě vyššího počtu žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, než které je mateřská škola oprávněna přijmout, ředitelka školy stanovila kritéria pro bodové vyhodnocení žádostí:

Podmínka Počet bodů
Trvalý pobyt dítěte v obci Bučovice nebo v obci Kojátky 10
Trvalý pobyt mimo obec Bučovice a Kojátky 0
K 31.8. dítě dosáhne
5 let věku a více
4 let věku
3 let věku
2 let věku

20
15
5
1
Celodenní vzdělávání v MŠ 10
Stanovení výsledného pořadí žádosti
 • Žádosti budou seřazeny podle počtu získaných bodů, od nejvyššího k nejnižšímu.
 • Žádosti se shodným počtem bodů budou dále seřazeny podle data narození dětí, a to od nejstaršího po nejmladší.


Dne 1. 2. 2017 Potěšilová Jindřiška, ředitelka